aktualności 

 

****************************************

 

 

Szanowni Państwo  

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Rydzynie ma przyjemność zaprosić uczniów klas VI szkół Powiatu Leszczyńskiego z Państwa szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: 

 

„ Inny nie znaczy gorszy - integracja łączy ludzi”.

Dla chętnych, uzdolnionych, młodych ludzi, stwarzamy możliwość zaprezentowania swojego talentu. 

Główne cele konkursu to upowszechnianie wiedzy na temat poszanowania praw osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych, likwidowanie uprzedzeń na temat osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie tolerancji i zrozumienia dla odmienności.

Prosimy o  przybliżenie młodym uczniów z w/w tematyki oraz o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Pozdrawiamy i prosimy uprzejmie o potwierdzenie chęci wzięcia udziału
w organizowanym przez nas konkursie.

 

 

 **********************************************************************

 

 

Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- ważne informacje.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy. Wprowadzają obowiązek zatrudniania dodatkowych osób w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne.

Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania: 

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub

specjalistów, lub

w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub

pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

JAKIE ZADANIA WYKONUJĄ DODATKOWO ZATRUDNIONE OSOBY?

Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły ( 7 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Natomiast nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:

a. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

b. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

c. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

d. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia niepełnosprawnego, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli lub w których nauczyciele ci uczestniczą (§ 7 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia).

Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela (art. 7 ust. 1e-1g ustawy o systemie oświaty).

 

CZY WYMAGANE SĄ NOWE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Nie ma konieczności wydawania przez zespół orzekający nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zawierającego zalecenia w tym zakresie, jeśli dziecko/uczeń już posiada aktualne orzeczenie. Dotychczas wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Zakres wsparcia, jaki jest niezbędny dziecku/uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynika z  zaleceń wskazanych w orzeczeniu (dotyczących rodzaju pomocy, jaka jest niezbędna dziecku/uczniowi, co następnie będzie wskazówką dla dyrektora, czy powinien powierzyć te zadania nauczycielowi, specjaliście czy pomocy nauczyciela) oraz z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia dokonanej przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym dzieckiem/uczniem (§ 6 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W nowych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, powinien uwzględnić regulacje z 2015r. (wskazać rodzaj wsparcia potrzebny konkretnemu dziecku/uczniowi).

Zachęcamydo lektury ciekawego artykułu


Zachęcamydo lektury ciekawego artykułu na temat "Oceniania Kształtującego, czyli edukacji na miarę XX wieku", który zamieszczony jest w nowym numerze (2/3(35/36)/2016) kwartalnika " Doradca Zawodowy". 

Ocenianie kształtujące jest popularyzowane w naszym kraju przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nazywane bywa „ocenianiem pomagającym się uczyć”. W centrum uwagi zostaje postawiony uczeń, z lepszą konkretyzacją określonych zadań do wykonania w procesie uczenia się. Punktem węzłowym oceniania kształtującego jest zmiana patrzenia na cały proces przebiegu nauczania. Ocenianie ma przestać być mniej lub bardziej uciążliwym obowiązkiem, za który odpowiedzialny jest wyłącznie nauczyciel.

Celem nauczania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie „przerabianie programu”. Ocenianie Kształtujące jest także Nauczaniem Kształtującym.  W procesie nauczania uczeń staje się pełnoprawnym uczestnikiem nauczania. Jest odpowiedzialny za to, co robi, uczy się dla siebie samego. Zawsze jest dokładnie poinformowany, więc wie, na jakim etapie się znajduje, co powinien zmienić i w jakim kierunku zmierza.

 

Ocenianie kształtujące jest jednym z najbardziej obiecującym kierunkiem reformowania oświaty. Istotne jest, aby te wysokie wyniki nauczania osiągali wszyscy uczniowie i jednocześnie nabywali umiejętności „uczenia się jak się uczyć”.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO