aktualności 

 

****************************************

 

 

Szanowni Państwo  

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Rydzynie ma przyjemność zaprosić uczniów klas VI szkół Powiatu Leszczyńskiego z Państwa szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: 

 

„ Inny nie znaczy gorszy - integracja łączy ludzi”.

Dla chętnych, uzdolnionych, młodych ludzi, stwarzamy możliwość zaprezentowania swojego talentu. 

Główne cele konkursu to upowszechnianie wiedzy na temat poszanowania praw osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych, likwidowanie uprzedzeń na temat osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie tolerancji i zrozumienia dla odmienności.

Prosimy o  przybliżenie młodym uczniów z w/w tematyki oraz o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Pozdrawiamy i prosimy uprzejmie o potwierdzenie chęci wzięcia udziału
w organizowanym przez nas konkursie.

 

 

 **********************************************************************

 

 

Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- ważne informacje.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy. Wprowadzają obowiązek zatrudniania dodatkowych osób w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne.

Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania: 

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub

specjalistów, lub

w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub

pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

JAKIE ZADANIA WYKONUJĄ DODATKOWO ZATRUDNIONE OSOBY?

Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły ( 7 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Natomiast nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:

a. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

b. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

c. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

d. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia niepełnosprawnego, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli lub w których nauczyciele ci uczestniczą (§ 7 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia).

Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela (art. 7 ust. 1e-1g ustawy o systemie oświaty).

 

CZY WYMAGANE SĄ NOWE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Nie ma konieczności wydawania przez zespół orzekający nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zawierającego zalecenia w tym zakresie, jeśli dziecko/uczeń już posiada aktualne orzeczenie. Dotychczas wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Zakres wsparcia, jaki jest niezbędny dziecku/uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynika z  zaleceń wskazanych w orzeczeniu (dotyczących rodzaju pomocy, jaka jest niezbędna dziecku/uczniowi, co następnie będzie wskazówką dla dyrektora, czy powinien powierzyć te zadania nauczycielowi, specjaliście czy pomocy nauczyciela) oraz z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia dokonanej przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym dzieckiem/uczniem (§ 6 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W nowych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, powinien uwzględnić regulacje z 2015r. (wskazać rodzaj wsparcia potrzebny konkretnemu dziecku/uczniowi).

Październik miesiącem Cyberbezpieczeństwa w Europie.


Już po raz drugi w październiku trwa akcja Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. To kampania edukacyjna realizowana w 28 krajach z całej Europy z inicjatywy Komisji Europejskiej przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Jej celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz promocja bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii IT w domu, pracy czy w szkole. Kampania jest kierowana zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci.Zapraszamy na oficjalna stron kampanii, gdzie  (cybersecuritymonth.eu) można znaleźć mapę wydarzeń Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Wśród wydarzeń, jakie jeszcze odbędą się w naszym kraju w ramach kampanii, można wymienić: XVII konferencję na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE 2013 (Warszawa,9-10 października 2013 r.) oraz quizy wiedzy o bezpieczeństwie organizowane przez NASK na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl, dedykowane zarówno starszym, jak i najmłodszym użytkownikom sieci.

Quizy dla małych i dużych

„Zostań Cyberbezpiecznikiem” to quiz skierowany do wszystkich użytkowników Internetu, który ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym. Pytania zawarte w quizie weryfikują znajomość zagadnień związanych z codziennym korzystaniem z komputera, Internetu oraz technologii komunikacyjnych, czyli m.in. bezpieczne korzystanie z sieci Wi-Fi, zabezpieczania przed utratą danych, czy bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych. Quiz, poza weryfikacją posiadanej wiedzy, ma także walory edukacyjne, gdyż każde z pytań zostało skomentowane przez eksperta i odsyła do źródeł, które w przystępnej formie wprowadzają w tematykę danego pytania. Zabawa dla najmłodszych to quiz „Poznaj bezpieczny Internet z Plikiem i Folderem!”. Składa się on z 15 pytań, które przygotowali bohaterowie filmu „Przygody Plika i Foldera w Sieci”. Na tych, którzy dobrze odpowiedzą na każde pytanie, czeka dyplom za świetną znajomość zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie. Każdy uczestnik, zanim przystąpi do rozwiązywania quizu, może lepiej przygotować się do tego zadnia, poznając przygody Plika i Foldera, którzy wprowadzą dzieci w wirtualny świat, przedstawią możliwości, ale i potencjalne zagrożenia, jakie niesie za sobą Internet. Przygody Plika i Foldera dostępne są na filmie i audiobooku na stronie www.plikifolder.pl. Oba quizy oraz pozostałe informacje na temat działań w ramach kampanii dostępne są pod adresem www.bezpiecznymiesiac.pl oraz www.nask.pl.

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO