aktualności 

 

****************************************

 

 

Szanowni Państwo  

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Rydzynie ma przyjemność zaprosić uczniów klas VI szkół Powiatu Leszczyńskiego z Państwa szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: 

 

„ Inny nie znaczy gorszy - integracja łączy ludzi”.

Dla chętnych, uzdolnionych, młodych ludzi, stwarzamy możliwość zaprezentowania swojego talentu. 

Główne cele konkursu to upowszechnianie wiedzy na temat poszanowania praw osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych, likwidowanie uprzedzeń na temat osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie tolerancji i zrozumienia dla odmienności.

Prosimy o  przybliżenie młodym uczniów z w/w tematyki oraz o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Pozdrawiamy i prosimy uprzejmie o potwierdzenie chęci wzięcia udziału
w organizowanym przez nas konkursie.

 

 

 **********************************************************************

 

 

Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- ważne informacje.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy. Wprowadzają obowiązek zatrudniania dodatkowych osób w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne.

Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania: 

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub

specjalistów, lub

w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub

pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

JAKIE ZADANIA WYKONUJĄ DODATKOWO ZATRUDNIONE OSOBY?

Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły ( 7 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Natomiast nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:

a. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

b. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

c. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

d. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia niepełnosprawnego, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli lub w których nauczyciele ci uczestniczą (§ 7 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia).

Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela (art. 7 ust. 1e-1g ustawy o systemie oświaty).

 

CZY WYMAGANE SĄ NOWE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Nie ma konieczności wydawania przez zespół orzekający nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zawierającego zalecenia w tym zakresie, jeśli dziecko/uczeń już posiada aktualne orzeczenie. Dotychczas wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Zakres wsparcia, jaki jest niezbędny dziecku/uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynika z  zaleceń wskazanych w orzeczeniu (dotyczących rodzaju pomocy, jaka jest niezbędna dziecku/uczniowi, co następnie będzie wskazówką dla dyrektora, czy powinien powierzyć te zadania nauczycielowi, specjaliście czy pomocy nauczyciela) oraz z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia dokonanej przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym dzieckiem/uczniem (§ 6 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W nowych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, powinien uwzględnić regulacje z 2015r. (wskazać rodzaj wsparcia potrzebny konkretnemu dziecku/uczniowi).

Zachęcamy do lektury. Ten oraz inne ciekawe artykuły znajda Państwo w grudniowym wydaniu "Głos Pedagogiczny".


Zachęcamy do lektury. Ten oraz inne ciekawe artykuły znajda Państwo w grudniowym wydaniu "Głos Pedagogiczny". 
więcej...

MUTYZM-o dzieciach, którym głos więźnie w gardle!


Mutyzm definiowany jest jako brak lub ograniczenie mówienia przy zachowaniu rtozumienia mowy oraz możliwości porozumiewania pisemnego, przy czym róźny może być stopień przejawów mutyzmu. Jedno dziecko może nie mówić w ogóle, inne rozmawia tylko z pewnymi ludźmi i w
więcej...

Zachęcamydo lektury ciekawego artykułu


Zachęcamydo lektury ciekawego artykułu na temat "Oceniania Kształtującego, czyli edukacji na miarę XX wieku", który zamieszczony
więcej...

Uczeń ze "szczyptą autyzmu"


   Niemal 100% dzieci z Zespołem Aspergera przejawia zaburzenia w sferze integracji sensorycznej. Mogą być one bliższe kontinuum nadwrażliwości lub niedowrażliwości na wszystkie bodźce zmysłowe.  Zazwyczaj mają też inteligencję średnią lub powyżej średniej, zwłaszcza w sferze werbalnej, ale brakuje im wysokiego poziomu myślenia
więcej...

Październik miesiącem Cyberbezpieczeństwa w Europie.


Już po raz drugi w październiku trwa akcja Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. To kampania edukacyjna realizowana w 28 krajach z całej Europy z inicjatywy Komisji Europejskiej
więcej...

Konferencja-"Promowanie systemowego wsparcia szkoły w pracy z uczniem zdolnym".


więcej...


Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO