oferta współpracy
 

 

Opis programu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie

objętego patronatem Powiatu Leszczyńskiego pt. „MŁODZI TWÓRCY”

rozwijającego zainteresowania uczniów szkół podstawowych gmin Powiatu Leszczyńskiego

 

Zadania ogólne: zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej, które wynikają z Prawa Oświatowego i stosownych rozporządzeń o organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nakłada na szkoły obowiązek organizowania pomocy dzieciom z problemami edukacyjnymi, ale również dzieciom uzdolnionym w pewnych dziedzinach. Obok pracy zawartej w zadaniach statutowych PPPP polegającym na diagnozowaniu, opiniowaniu, orzekaniu, poradnia pragnie wyjść naprzeciw działaniom szkół i wspomóc je w rozwijaniu uzdolnień. Jest to też część składowa zadań wynikających z zadań doradztwa zawodowego, ale również prowadzenia terapii i wspierania rozwoju szeroko rozumianego. Niniejszy program z zaplanowanymi działaniami wpisuje się także w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN. Niniejszy program z zaplanowanymi działaniami wpisuje się w priorytet 3:

 • Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Cele ogólne programu:

 • promowanie czytelnictwa

 • rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez konkursy literackie, plastyczne

 • wzbudzanie zainteresowań historią najbliższej okolicy.

Wstęp

W programie MŁODZI TWÓRCY chcemy się zająć wyobraźnią twórczą lub zwaną inaczej, artystyczną. Ten rodzaj wyobraźni jest podstawą twórczości i wszelkiej innej aktywności kulturalnej. Głównym celem zaplanowanych działań jest obudzenie w uczniach wyobraźni artystycznej, potrzeby tworzenia, sięgania po to, co wydaje się nieosiągalne oraz poznanie historii najbliższej okolicy i związanych z nią legend.

Program skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania literacko-kulturowo-artystyczne i historyczne, do aktywnych i chętnych do kreatywnego współdziałania w zespole i pracy samokształceniowej. Proponowane metody i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów. Wszystkie działania mające na celu poddanie uczniów zajęciom twórczym wyrabiają w nich pożądane cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie i rozwijanie uzdolnień, mających urzeczywistnić ich zamierzenia i pragnienia.

 

Chcemy, by efektem działań była książka (zbiór opowieści) napisana wyłącznie przez dzieci pod okiem nauczycieli szkoły, bibliotekarzy i przy współpracy pisarzy oraz questy prezentujące najbliższą okolicę, jej historię i pozwalające odkryć tajemnice powiatu leszczyńskiego. Program MŁODZI TWÓRCY będzie się opierał na trzech konkursach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania:

 • Na skrzydłach wyobraźni”konkurs literacki*

 • Barwy fantazji” – konkurs plastyczny*

 • Śladami sekretów” – konkurs historyczny*.

 

Praca nad książką podzielona będzie na następujące części:

 

 1. spotkania z pisarką książek dla dzieci i młodzieży. Celem spotkania będzie rozbudzenie chęci tworzenia przez wskazanie im, że tworzenie i pisanie to niewiarygodna wprost przygoda. Przedstawienie pomysłu wspólnego napisania książki. Ogłoszenie konkursu literackiego pt. „Na skrzydłach wyobraźni” i zaproszenie do niego szkół podstawowych z terenu powiatu leszczyńskiego.

 2. Pracę z tekstem poprzedzą zajęcia z bibliotekarzami (lekcje biblioteczne) i z pisarzem. Przedstawią dzieciom zasady tworzenia porywających opowieści.

 3. Zajęcia literackie z nauczycielami – praca nad tekstem (w ramach ogłoszonego konkursu). Po wyborze najciekawszych prac rozpocznie się praca nad tekstem. Pracę nad tekstami koordynować będą nauczyciele poloniści: korekta, redakcja.

 4. Gotowe teksty zostaną przedstawione chętnym do wzięcia udziału w konkursie na ilustracje do książki.

 5. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy wysłuchają napisanych tekstów i stworzą do nich ilustracje. Konkurs plastyczny na ilustracje do książki „Barwy fantazji”.

 6. Podczas drugiego spotkania dzieci poznają etapy powstawania książki, od samego początku, do końca – wycieczka do wydawnictwa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie i warsztaty z redaktorem.

 7. Właściwa praca nad książką.

Praca nad questem:

 1. Wycieczka do MBP w Lesznie i przejście szlakiem questu „Pułapki czasu”, by zrozumieć zasadę jego budowania i poczuć frajdę z odkrywania historii najbliższej okolicy.

 2. Zapoznanie się z zasadami tworzenia gry.

 3. Ogłoszenie konkursu pt. „Śladami sekretów” na najciekawszy quest z terenu powiatu leszczyńskiego.

 4. Praca nauczycieli historii i polonistów z dziećmi nad stworzeniem questu ze swojej okolicy.

 5. Stworzenie zbioru questów powiatu leszczyńskiego dla potrzeb wycieczek szkolnych i zwiedzania indywidualnego (rodzinne spędzanie czasu wolnego).

 

 

Realizacja projektu MŁODZI TWÓRCY ma pokazać dzieciom, że można spełniać wszystkie swoje marzenia, trzeba tylko do tego odpowiednio podejść i metodycznie oraz konsekwentnie realizować plan działania.

Nie wszystkie dzieci potrafią opowiadać, tworzyć wyobrażeń, by przelać je na papier, ale w każdym dziecku drzemią pewne zdolności. Chcemy po nie sięgnąć. Książka to nie tylko tekst, to również ilustracje, zagadki, historia. Przebieg programu zakłada realizację trzech różnych konkursów właśnie dlatego, by każde z chętnych dzieci mogło się przy tym zadaniu spełnić.

 

 1. Adresaci programu

Adresatami są chętni uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych Powiatu Leszczyńskiego. Zajęcia otwarte są również dla wszystkich chętnych uczniów, którzy pragną zdobyć nowe umiejętności.

 

 1. Miejsce realizacji i rozmiar czasowy

Program realizowany będzie na terenie szkół podstawowych gmin Powiatu Leszczyńskiego. Program obejmować będzie lata szkolne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Na koniec każdego roku szkolnego nagradzane i prezentowane będą efekty pracy w danym roku poprzez:

 • wystawę prac plastycznych,

 • zamieszczanie najciekawszych tekstów opowieści i questów na stronie PPPP (albo/i Powiatu Leszczyńskiego),

 • nagrody rzeczowe/książkowe.

 

 1. Partnerzy projektu:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie i biblioteki w gminach Powiatu Leszczyńskiego,

 • Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa,

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie,

 • Zamek SIMP w Rydzynie,

 1. Patronat honorowy – Starosta Leszczyński

 1. Cele główne

 • zapoznanie dzieci z pracą twórczą pisarza

 • rozbudzenie radości tworzenia

 • poznanie niezwykłych miejsc i uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy

 • zapoznanie z historią najbliższego otoczenia

 • rozbudzenie miłości do „małej ojczyzny”

 • zapoznanie ze sposobem powstawania questów – gier miejskich

 • rozbudzanie aktywnego spędzania czasu wolnego

 • utrwalenie i poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i w piśmie

 • zapoznanie z pracą ilustratora i technikami wykorzystywanymi w ilustrowaniu książek

 • zapoznanie z procesem powstawania książki

 • poczucie sukcesu i zadowolenia ze spełnienia swoich marzeń

 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie

 • uświadomienie uczniom, że twórcza praca prowadzi do poczucia sukcesu.

 1. Procedura osiągania celów

Formy i metody pracy będą dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników zajęć i będą oparte o zasady:

 • indywidualizacji środków i metod

 • powolnego stopniowania trudności

 • ciągłości oddziaływań.

 1. Organizacja zajęć

Etap I – od listopada 2018 - spotkania autorskie w szkołach z Ewą Rosolską, autorką powieści dla dzieci i młodzieży „Tajemnicy Starego Witraża” i „Pułapek Czasu” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie, biblioteką szkolną, i ogłoszenie konkursu literackiego „Na skrzydłach wyobraźni”. Zapowiedź kolejnych konkursów.

Etap II – od stycznia 2019 spotkania w MBP w Lesznie – zwiedzanie z questem. Ogłoszenie konkursu na quest „Śladami sekretów”. Wciągnięcie do współpracy bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli historii szkół gmin w Powiecie Leszczyńskim. Właściwa praca nad tekstami odbywać się będzie w szkołach macierzystych pod opieką nauczycieli.

Etap III – maj/czerwiec 2019, 2020, 2021 – ogłoszenie wyników konkursu literackiego „Na skrzydłach wyobraźni” oraz konkursu historycznego „Śladami sekretów” (w zależności od ilości napływających prac).

Etap IV – wrzesień 2019, 2020 – ogłoszenie konkursu plastycznego „Barwy fantazji” na ilustracje do książki na podstawie nagradzanych tekstów konkursu literackiego.

Etap V - wrzesień 2019, 2020 - spotkania z Andrzejem Kuźmińskim autorem książek „Śladami Adama Mickiewicza” i pracownikiem - redaktorem wydawnictwa przy MBP w Lesznie.

Etap VI – maj/czerwiec 2020 i 2021 – ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Barwy fantazji” - wernisaż prac na zamku w Rydzynie.

Etap VII – stworzenie książki o powiecie leszczyńskim, która mogłaby być wizytówką oświatowych przedsięwzięć Powiatu Leszczyńskiego oraz zestawu questów z terenu powiatu, jako przewodnika do poznawania historii powiatu i indywidualnego zwiedzania.

 

 1. Spodziewane efekty

Oczekiwane efekty można podzielić na dwie grupy. Te, które odnoszą się do samych uczestników zajęć:

 • uczestnik poznał przyjemność płynącą z czytania książek

 • poznał radość tworzenia

 • poznał pracę twórczą pisarza, ilustratora

 • poznał techniki plastyczne konieczne do ilustrowania książek i questów

 • poznał proces powstawania książki

 • poznał historię swojej miejscowości,

jak i te, które będą udziałem gmin powiatu leszczyńskiego i środowiska lokalnego:

 • materiał promocyjny gmin powiatu leszczyńskiego w postaci książki stworzonej przez dzieci

 • zbiór questów – jako przewodnik po Powiecie Leszczyńskim.

*Regulaminy konkursów stanowią odrębne dokumenty.

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO