procedura przyjmowania klientów 

 

Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora PPPP

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rydzynie

 

 1. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczeń, bądź rodzic ( opiekun prawny) ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni, powiadamiając o tym w sekretariacie poradni ustnie lub telefonicznie. Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta.
   
 2. Do poradni przyjmowane są dzieci w przedziale wieku od 0 – 6 roku życia zamieszkujące na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dzieci w przedziale wieku od 7 – 25 roku życia, uczące się w szkołach funkcjonujących w rejonie działania poradni, tj. na terenie gmin: Osieczna, Lipno, Włoszakowice, Wijewo, Rydzyna, Święciechowa, Krzemieniewo.
   
 3. Sekretariat poradni przyjmuje wszelką korespondencję w postaci wniosków o wykonanie badań diagnostycznych, wniosków o prowadzenie terapii oraz inną korespondencję dotyczącą bieżącej działalności usługowej względem dzieci i młodzieży uczącej się.
   
 4. Obowiązujące druki dla potrzeb poradni rodzic uzyskuje w sekretariacie poradni, u pedagoga szkolnego lub pobiera ze strony internetowej poradni – www.powiatowapppleszno.pl
   
 5. Pracownik sekretariatu odpowiada za prawidłowy obieg dokumentów w poradni i skierowanie wniosków do odpowiednich specjalistów.
   
 6. Wnioskodawcami o wykonanie badań diagnostycznych, rozpoczęcie terapii oraz uzyskanie innych informacji dotyczących klienta są rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie.
   
 7. Wnioskodawcy składają w poradni pisemny wniosek o wykonanie badań diagnostycznych, prowadzenie terapii lub uzyskanie innej dokumentacji dotyczącej dziecka.

  Do złożonego wniosku o wykonanie badań diagnostycznych rodzic/ prawny opiekun/ pełnoletni uczeń na prośbę poradni dodatkowo dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich lub przesiewowych.

  Dokumentacja ze szkoły winna być opatrzona pieczątką placówki oraz podpisem wychowawcy lub polonisty.

  Wniosek musi być podpisany przez obydwoje wnioskodawców.
   
 8. Dopuszcza się wniosek o wykonanie badań diagnostycznych, prowadzenie terapii lub uzyskanie innej dokumentacji dotyczącej dziecka przesłany droga pocztową.
   
 9. W celu uzyskania opinii/informacji z badań diagnostycznych wnioskodawcy składają pisemny wniosek w sekretariacie poradni lub przesyłają drogą pocztową.
   
 10. W przypadku potrzeby uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnego nauczania/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju- wnioskodawcy składają wniosek o wydanie orzeczenia /opinii do dyrektora poradni/przewodniczącego zespołu orzekającego po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych, uzasadniających złożenie wniosku.
       Do złożonego wniosku rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń załączają posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek / badania medyczne, psychologiczno-pedagogiczne, zaświadczenie lekarskie ( w zależności od schorzenia od lekarza specjalisty lub rodzinnego). Rodzice dostają pisemne zawiadomienie o Zespole Orzekającym.
 11. Wnioski o wydanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są przez Dyrektora poradni/Przewodniczącego Zespołu Orzekającego lub przez specjalistów poradni codziennie w godzinach  ich pracy.
   
 12. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych i pilnych, poradnia zajmuje się również sprawami na ustny wniosek rodzica, nauczyciela bądź pełnoletniego ucznia.

 13. W przypadku pierwszej wizyty rodzic zobowiązany jest do wypełnienia wniosku wyrażającego zgodę na przekazanie do poradni, dokumentacji z innej placówki, jeśli dziecko taką posiada.

 14. Klienci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych ( interwencja kryzysowa) terminy wyznaczane są poza kolejnością zgłoszeń.

 15. Wnioskodawca otrzymuje pisemną, telefoniczną lub osobiście informację o terminie badań diagnostycznych lub terapii.

 16. O terminie wykonania badań diagnostycznych decyduje dyrektor/przewodniczący zespołu orzekającego/ pracownicy merytoryczni poradni.
   
 17. Na badania diagnostyczne wnioskodawca zgłasza się wraz z dzieckiem w wyznaczonym terminie.
   
 18. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie z powodu przyczyn losowych ( np. choroba) należy powiadomić poradnię, na co najmniej 2 dni przed terminem badań. 

  W przypadku odwołania spotkania, w danym terminie, na diagnozę przyjmowana jest następna osoba oczekująca według kolejności.

  Termin badania odwołanego z przyczyn losowych jest wyznaczany w pierwszym możliwie, jak najszybszym okresie.

  Termin badania, które nie odbyło się z przyczyn zawinionych ze strony wnioskodawcy podlega ponownej procedurze kolejności zgłoszeń.
   
 19. Wszyscy klienci poradni maja zapewnioną dyskrecję, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności.
   
 20. W przypadkach problemowych decyzję dotyczącą przyjmowania klientów podejmuje dyrektor poradni. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO