strona główna
 

 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

telefon  65 538 00 55

 fax 65 538 00 55

 
 ********************************************************************************************************************** 
 
Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pragnie systematycznie zapoznawać  Państwa z materiałami do zabaw, zajęć edukacyjnych i pracy z dziećmi. W naszej gablocie znajdziecie Państwo nie tylko najnowsze pozycje różnych wydawnictw, ale również te już dawno sprawdzone. Zachęcamy odwiedzających naszą poradnię do zapoznania się z nimi. Wystarczy zgłosić chęć obejrzenia w sekretariacie poradni. Zapraszamy!

 

 ********************************************************************************************************************** 

Szanowni Rodzice, Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

1 września 2018 roku przyjęłam obowiązki dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie. Ze szkoły wyniosłam wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i znam problemy związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pragnę służyć Państwu wsparciem i radą, współpracować ze szkołami Powiatu Leszczyńskiego i wszystkimi placówkami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Liczę na Państwa życzliwość i zapraszam do współpracy.

Życzę udanego roku szkolnego 2018/2019, z poważaniem


Ewa Rosolska

 

 ********************************************************************************************************************** 

             
           W związku z moim przejściem na emeryturę z dniem 30.08.2018 roku, bardzo dziękuję za wieloletnią współpracę dyrektorom, pedagogom i nauczycielom przedszkoli i szkół powiatu leszczyńskiego oraz kierownikom i pracownikom jednostek samorządowych.
           Nawiązana współpraca dla dobra dzieci i uczniów pozwoliła przezwyciężyć niejedną trudność, a zrozumienie ich potrzeb przyniosło im niejednokrotnie powodzenie.
Życzę dalszej, owocnej pracy!

Z pozdrowieniami
Dyrektor PPPP w Rydzynie
Iwona Lipowy  

 

********************************************************************************************************************** 

SZANOWNI PAŃSTWO
w dniach od 16.VII.2018 r. do 3.VIII.2018 r.
SEKRETARIAT CZYNNY

 

w godzinach od 9.00 do 13.00

 ********************************************************************************************************************** 

 

Najbliższe posiedzenie Zespołu Orzekającego Poradni odbedzie się 4lipca 2018 roku

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od 15.09.2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania opinii i orzeczeń przez Zespoły

Orzekające  poradni i przy składaniu wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

oraz orzeczeń obowiązują nowe druki (do pobrania w zakładce "druki do pobrania")

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obowiązek InformacyjnyZgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:•Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest:Powiatowa   Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, kod pocztowy 64-130, adres e-mail: powiatowapppleszno@onet.pl, tel.065-538-00-55.•Inspektorem    danych    osobowych    w Powiatowa    Poradnia    Pedagogiczno-Psychologiczna w    Rydzyniejest    Pan Dariusz    Groń,    adres    e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.•Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na  podstawie art.6RODO  i  w  celuwykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.•Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie   przepisów   prawa   lub   umów   powierzenia   przetwarzania   danych osobowych.•Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przechowywane   przez   okresniezbędny   do wykonania realizowanych zadań.•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia,  jak  i  również  prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania/ prawo  do  cofnięcia  zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. •Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.•Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

 

 

UWAGA!

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI  SZKÓŁ POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ

 

Bezpieczni w sieci”

Związany z podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.

 

I. Organizatorem konkursu jest:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,

Plac Zamkowy 2,
64-130 Rydzyna

 

II. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Plac Kościuszki 4B

64-100 Leszno

 

III. Cele konkursu

 • Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z sieci.

 • Kształtowanie u uczniów postaw asertywnych wobec zjawiska cyberprzemocy.

 • Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do nowych technologii i Internetu.

 • Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

 

IV. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci” jest kierowany do uczniów klas VI, uczęszczających do szkół na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub plakatu przy wykorzystaniu następujących technik plastycznych: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki (praca płaska, na papierze).

 • Tematyka pracy konkursowej musi dotyczyć zjawiska cyberprzemocy oraz sposobów walki z tym zjawiskiem.

 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek).

 • Format prac plastycznych – wyłącznie A3.

 • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając: imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły

 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka..

 • Do oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa.

 • Jury będzie oceniać prace w jednej kategorii wiekowej (klasy VI)

 • Nagrody przyznawane będą indywidualnie.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

V. Kontakt

 • W przypadku pytań odnośnie konkursu można kontaktować się telefonicznie z realizatorami konkursu: Beatą Ciesielską oraz Marzeną Nowocińską.

 • Numer telefonu  65 538 00 55

 

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac

 • Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 11 maja 2016 roku na poniższy adres:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plac Zamkowy 2

64- 130 Rydzyna

 

 • (w przypadku przesyłania pocztą należy na kopercie umieścić dopisek

KONKURS PLASTYCZNY „Bezpieczni w sieci”)

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 • Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace indywidualne najlepiej ilustrujące temat przewodni „ Bezpieczni w sieci”. Spośród nich zostaną wyłonione trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia.

 • Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

 • O wynikach konkursu i miejscu rozdania nagród laureaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie do 25 maja 2018 roku.

 • Rozdanie nagród planowane jest na 05 czerwca 2018 roku.

 

IX. Publikacja prac

 • Wybrane przez jury prace będą wyeksponowane w PPP-P w Rydzynie.

 • Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 

X. Uwagi dodatkowe

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

Realizatorzy konkursu:

mgr Beata Ciesielska

mgr Marzena Nowocińska

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

Bezpieczni w sieci”

 

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa: . . . . . . . . .

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szkoła – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość, data

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis autora prac / opiekuna prawnego

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO