strona główna
 

 

Szanowni Rodzice,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie wznawia pracę diagnostyczną. Zgłaszanie uczniów/dzieci odbywa się wyłącznie drogą pocztową. Przez wysłaniem dokumentów zaleca się kontakt telefoniczny, celem ustalenia koniecznej procedury i koniecznych dokumentów. Informujemy, iż w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o wydanie orzeczenia/opinii niezbędnych uczniom/dzieciom do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i niektórych opinii).  

Przed wizytą w poradni prosimy o zapoznanie się z „Warunkami bezpieczeństwa w PPPP w Rydzynie w okresie zagrożenia epidemiologicznego”.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż z powodu zagrożenia epidemicznego i zmiany organizacji pracy naszej poradni, wszystkie prośby o dokonanie diagnozy rozpatrzone będą w czasie pozwalającym na ich przeprowadzenie. O terminach badań, również tych odwołanych będziecie Państwo powiadamiani telefonicznie.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zasięgnięcia bezpośredniej telefonicznej porady specjalisty poradni w godzinach 8.00 – 13.00 pod numerem 65 5380055. Polecamy też załatwianie spraw przez specjalistę szkolnego (pedagoga/psychologa). Nasi specjaliści są w ścisłym kontakcie ze szkołami i przedszkolami całego powiatu leszczyńskiego.

--------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

TELEFON WSPARCIA

661 769 569

W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie udostępnia Państwu telefon wsparcia. Ma on pomóc dzieciom i ich rodzicom oraz  nauczycielom. Pod tym numerem specjaliści naszej poradni będą służyć wsparciem i dostępni będą w godzinach 8.00 do 18.00 codziennie w dniach od poniedziałku do piątku. Telefon ten nie służy do załatwiania spraw związanych z diagnozami. Jeśli potrzebujesz rozmowy – czekamy na Twój telefon. 

 

Z życzeniami zdrowia – Ewa Rosolska – dyrektor PPPP w Rydzynie.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNY KLIENCIE!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością powzięcia środków ostrożności, uprzejmie proszę o dostarczanie dokumentów do poradni (do odwołania) tradycyjną drogą pocztową lub mailową na adres:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie

64-130 Rydzyna
Plac Zamkowy 2

lub: powiatowapppleszno@onet.pl

W sytuacji pilnej pod telefonem 65 538 00 55 specjaliści udzielają porad i wsparcia. 

 *********************************************************************************  


SZANOWNY RODZICU,

W związku ze wzrostem zachorowań i wskazaniami MEN uprzejmie proszę o nieprzywożenie na badania psychologiczno-pedagogiczne chorych dzieci. Badanie chorego dziecka może poskutkować nie tylko nieadekwatnym do możliwości wynikiem badań, ale również zarażeniem specjalisty. O rezygnacji i zamiarze zmiany terminu prosimy informować telefonicznie. Liczymy na Państwa wyrozumiałość

 

Ewa Rosolska – dyrektor PPPP w Rydzynie 

                                                                             wraz z pracownikami

 

 

*********************************************************************************  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

telefon  65 538 00 55

 fax 65 538 00 55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od 15.09.2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania opinii i orzeczeń przez Zespoły

Orzekające  poradni i przy składaniu wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

oraz orzeczeń obowiązują nowe druki (do pobrania w zakładce "druki do pobrania")

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obowiązek InformacyjnyZgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:•Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest:Powiatowa   Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, kod pocztowy 64-130, adres e-mail: powiatowapppleszno@onet.pl, tel.065-538-00-55.•Inspektorem    danych    osobowych    w Powiatowa    Poradnia    Pedagogiczno-Psychologiczna w    Rydzyniejest    Pan Dariusz    Groń,    adres    e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.•Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na  podstawie art.6RODO  i  w  celuwykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.•Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie   przepisów   prawa   lub   umów   powierzenia   przetwarzania   danych osobowych.•Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przechowywane   przez   okresniezbędny   do wykonania realizowanych zadań.•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia,  jak  i  również  prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania/ prawo  do  cofnięcia  zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. •Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.•Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.